PO

Provádíme:

 • smluvní výkon funkce odborně způsobilé osoby PO nebo požárního technika
 • smluvní výkon funkce požární prevence, trvalé kontroly pracovišť
 • vyhotovení, zavedení a vedení večkeré dokumentace PO
 • zařazování pracovních činností do kategorie požárního nebezpečí
 • posuzování požárního nebezpečí objektů a provozovaných činností
 • školení PO zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců a jejich přezkušování
 • školení pracovníků zajišťujících PO v době pracovního klidu
 • odborná příprava preventistů PO, preventivních požárních hlídek a požárních hlídek
 • odborné konzultace v oboru PO

Na základě pověření zastupujeme zákazníka při jednání se státními orgány v oboru PO.

 

 

Zajišťujeme:

 • přenosné hasicí přístroje a hydranty včetně příslušenství, jejich revize a opravy
 • revize a opravy vyhrazených druhů věcných prostředků požární ochrany
 • revize a opravy požárně bezpečnostních zařízení
 • protipožární obklady a ucpávky
 • zajišťujeme spolupráci se soudními znalci v oboru PO