Etický kodex

Preambule

Posláním společnosti TAURUS - PROXIMA spol. s r.o. (dále jen společnost) je poskytování služeb v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v požární ochraně. Povinností všech zaměstnanců je ctít etické jednání a vytvářet tak základ pro vytvoření a udržení důvěry veřejnosti a zákazníků.
Posláním tohoto kodexu je nastavit žádoucí standardy chování zaměstnanců, jež může veřejnost a zákazníci očekávat od zaměstnanců společnosti.
Společnost si je vědoma, že etický kodex poskytuje řadu pravidel a doporučení týkajících se zásad etického jednání v pracovním životě, ale nemůže postihnout všechny situace, do nichž se každý z nás může dostat.

Článek 1

Základní ustanovení

 1. Tento kodex je závazný pro zaměstnance společnosti, ale nenahrazuje zákony a další právní předpisy.
 2. Zaměstnanci se při své práci řídí zákony a dalšími právními předpisy, standardy a vnitřními předpisy společnosti.
 3. Každý zaměstnanec je povinen činit vše, aby při své činnosti dodržoval ustanovení tohoto kodexu.
 4. Zaměstnanci vykonávají svojí práci odpovědně, svědomitě, čestně a ve shodě s posláním společnosti.
 5. Zaměstnanec jedná vždy zdvořile, bez ohledu na národnost, věk, pohlaví, víru nebo náboženství, etnický původ, členství v politických stranách, odborových organizacích či jiných zájmových sdruženích.
 6. Zaměstnanec jedná vždy tak, aby nepoškozoval dobré jméno společnosti.

Článek 2

Ochrana interních a externích informací

 1. Zaměstnanec nesmí sdělovat mimo společnost žádné důvěrné informace o společnosti třetím osobám, zejména pak informace personálního, ekonomického nebo obchodního charakteru, chrání know-how společnosti a v souladu s ustanovením pracovního řádu dodržuje zásady ochrany důvěrných informací.
 2. Za důvěrné informace se považují všechny neveřejné informace o společnosti a jejich obchodních záležitostech.
 3. Zaměstnanec je povinen zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích a obchodních případech, a to i po jejich ukončení.
 4. Zaměstnanec nesmí bez souhlasu zákazníka zveřejnit důvěrné informace zákazníkem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

Článek 3

Nepřípustné činnosti a chování

Za nepřípustné činnosti nebo chování se považuje zejména:
 1. Zneužívání informací o podnikatelské činnosti zákazníka pro finanční nebo hmotný zisk.
 2. Slibování služeb nebo výsledků poskytovaných služeb, jejichž realizace přesahuje možnosti společnosti.
 3. Zastupování konkurenčních zájmů bez výslovného souhlasu vedení společnosti.
 4. Poskytování takových služeb zákazníkovi, jejichž výsledek by byl neobjektivní.

Článek 4

Vztahy k zákazníkům

Zaměstnanci musí dodržovat tyto základní kritéria chování:
 1. Zajišťovat důvěrnost získaných informací o zákaznících a od zákazníků (ať současných nebo dřívějších).
 2. Získané informace o zákaznících a od zákazníků nezveřejňovat a zacházet s nimi takovým způsobem, aby zákazníkovi nevznikla žádná hmotná nebo nehmotná škoda.
 3. Neposkytovat zákazníkům neoprávněné výhody (zvláště ne za úplatu jako jsou finanční výhody nebo dary).
 4. Provádět své profesní činnosti s maximálním ohledem na oprávněné zájmy zákazníka.
 5. Neposkytovat zákazníkovi nepravdivé informace vědomě či z nedbalosti. Informace potřebné pro zákazníka svévolně nezamlčovat.
 6. Zaměstnanec činí rozhodnutí a řeší záležitosti na základě jejich skutkové podstaty, objektivně a transparentně.
 7. Získané informace o zákazníkovi nepoužívat k osobnímu prospěchu ani k prospěchu jiných osob.

Článek 5

Vztahy ke spolupracovníkům

 1. Zaměstnanec se svými spoluzaměstnanci usiluje o zvyšování prestiže svého povolání.
 2. Zaměstnanec se svými spoluzaměstnanci usiluje o zvyšování odborné úrovně své práce.
 3. Zaměstnanec pracuje jako člen pracovního týmu s právem vyžadovat podporu od svých spoluzaměstnanců a s povinností poskytovat podporu ostatním zaměstnanců.
 4. Zaměstnanec respektuje znalosti a zkušenosti svých spoluzaměstnanců a ostatních odborných zaměstnanců.
 5. Zaměstnanec respektuje názorové rozdíly a praktické činnosti spoluzaměstnanců.

Článek 6

Vztahy vedení společnosti TAURUS - PROXIMA k zaměstnancům

Prvořadým cílem společnosti je spokojenost zaměstnanců a proto:
 1. Zajišťuje zaměstnancům adekvátní pracovní podmínky včetně poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek.
 2. Poskytuje zaměstnancům potřebná odborná školení, případně další vzdělávání.
 3. V rámci společnosti poskytuje zaměstnancům členství v Asociaci bezpečnostních a požárních techniků ČR.

Článek 7

Kontrola plnění Etického kodexu

 1. Podmínkou pro výkon zaměstnání ve společnosti je dodržování zásad tohoto Etického kodexu.
 2. Kontrolu výše uvedených pravidel provádí jednatel společnosti nebo jím pověřený zaměstnanec.
 3. Zjištěné skutečnosti a závěry z kontrol jsou projednávány valnou hromadou, kde se stanoví opatření.

Článek 8

Účinnost Etického kodexu

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010